แนวทางการศึกษาวิชาหลักกฎหมายแพ่ง (เฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด)

Wrong does not cease to be wrong because the majority share in it.

Leo Tolstoy

ขอต้อนรับนักศึกษาสู่วิชา น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง (เฉพาะกฎหมายลักษณะละเมิด) ด้วยความยินดี

วิชา น.๒๐๙ หลักกฎหมายแพ่ง เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งตามหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลายหลักสูตร การศึกษาวิชานี้มุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายแพ่ง

ในส่วนที่ผมรับผิดชอบ กล่าวคือ แปดสัปดาห์สุดท้าย มุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับนักกฎหมายได้ด้วยดี เมื่อมีโอกาสหรือเมื่อมีความจำเป็น

ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อช่วยให้นักศึกษา ซึ่งมิใช่นักศึกษากฎหมาย สามารถสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายลักษณะละเมิดเพียงพอที่จะนำไปใช้ในดำเนินชีวิตและใช้ในการประกอบอาชีพได้ด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายทั้งสามลักษณะดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับนักกฎหมายได้ด้วยดี เมื่อมีโอกาสหรือเมื่อมีความจำเป็น

เอกสารประกอบการศึกษา

เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง นักศึกษาควรศึกษาเอกสารประกอบการศึกษาสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องก่อนร่วมการบรรยายแต่ละครั้ง

กำหนดการบรรยายและการวัดผลการศึกษา

การบรรยายจัดขึ้นทุกวันจันทร์ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. และเวลา ๑๖.๓๐ น. สำหรับภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ การบรรยายจัดขึ้น ณ ห้อง น.๓๐๑ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อาจารย์ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช เป็นผู้บรรยายสำหรับแปดสัปดาห์แรก กล่าวคือ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม จนถึงวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ผมเป็นผู้บรรยายสำหรับแปดสัปดาห์สุดท้าย กล่าวคือ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคมจนถึงวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้classes.001.png

วิชานี้วัดผลการศึกษาด้วยการสอบไล่ การสอบไล่มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน นักศึกษาต้องสอบไล่ให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็มทั้งสิ้น จึงถือว่าสอบไล่ได้

ทั้งนี้ การสอบไล่ในส่วนของผมมีคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ประกอบด้วยข้อสอบอัตนัยจำนวนห้าข้อ สำหรับภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ การสอบไล่ในส่วนของผมมีขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. จนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

Advertisements